Din personliga integritet

Så hanterar vi dina personuppgifter

Ditt förtroende och din säkerhet är viktig för oss. Stenhamra Tennisklubb säkerställer att dina personuppgifter är skyddade och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler. Stenhamra Tennisklubbs mål är att du som medlem ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Syftet med informationstexten nedan är att beskriva vilka personuppgifter vi behandlar, till vilket ändamål samt dina rättigheter.

Varför och på vilka grunder behandlar vi dina personuppgifter?

För att Stenhamra Tennisklubb ska kunna fullfölja det avtal vi har med dig som medlem behöver vi dina personuppgifter för att:

  • hantera ditt medlemskap (t.ex. hantera din ansökan om att bli medlem hos oss, fakturera din medlemsavgift samt övriga skyldigheter vi har gentemot dig som medlem i enlighet med våra stadgar)
  • kommunicera med dig, hålla dig informerad om aktuella medlemsfrågor

Vilka uppgifter behandlar vi om dig?

  • Personnummer, namn, adress, mejladress och telefonnummer
  • Vid minderårig medlem behandlar vi även uppgifter om målsman, adress, mejladress, och telefonnummer

Vilka andra kan vi komma att dela dina personuppgifter med

Stenhamra Tennisklubb har informationsutbyte med andra organisationer, myndigheter och företag när det krävs för att fullfölja uppdraget. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert och lagligt sätt. För att fullfölja det avtal vi har med dig som medlem kan vi komma att dela dina uppgifter med:

  • Svenska Tennisförbundet och Riksidrottsförbundet
  • Andra tennisföreningar – Vid tävlingar eller cuper
  • Leverantörer av IT-system, IT-stöd och IT-tjänster åt Stenhamra Tennisklubb 
  • Ekerö Kommun – Vid begäran om LOK-stöd åt Stenhamra Tennisklubb
  • Myndigheter – I de fall Stenhamra Tennisklubb är rättsligt förpliktade kan dina uppgifter komma att lämnas till myndigheter som exempelvis Skattemyndigheten

Så länge behåller vi dina uppgifter

Stenhamra Tennisklubb rensar information om dig löpande. Vi kan behöva spara information under den tid som den allmänna preskriptionstiden löper (10 år). Detta är för att tillgodose den rättsliga förpliktelse vi kan ha mot myndigheter som exempelvis Skattemyndigheten.

Dina rättigheter

Rätt till information. Information om när och hur dina uppgifter behandlas. Du har rätt att när som helst begära ett registerutdrag över vilka uppgifter Stenhamra Tennisklubb behandlar om dig.

Rätt till rättelse. Vi måste se till att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade. Du har rätt att be oss rätta och komplettera eventuella felaktiga uppgifter.

Rätt till radering. Du har rätt att be att få dina uppgifter raderade. Det finns undantag, exempelvis om vi behöver dem för att uppfylla en rättslig förpliktelse. I annat fall måste vi radera dina uppgifter på din begäran, exempelvis om de inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för eller de används till direktmarknadsföring från oss och du motsätter dig detta. 

Rätt till begränsning av behandling. Du har rätt att begära att uppgifterna i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I dessa fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under den tid som uppgifternas korrekthet utreds.

Dataportabilitet. Du har i vissa fall rätt att när som helst få ut och använda dina personuppgifter på annat håll.

Rätt att göra invändningar. Du har rätt att göra invändningar mot viss behandling av dina uppgifter. Det gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Om du invänder mot behandlingen kan Stenhamra Tennisklubb endast fortsätta behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande och berättigade skäl till att uppgifterna behöver behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring.

Klagomål. Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande vår behandling av dina personuppgifter. 

Skadestånd. Om du lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd.

Kontakta oss om du har frågor kring dataskydd eller dina personuppgifter

Stenhamra Tennisklubb
Organisationsnummer: 815200-5651
E-post: info@stenhamratennis.nu